Skip to main content

Bryggplatsregler

 1. Bryggplats hyrs för ett år i sänder. Omdisponering av platser kan ske från säsong till säsong. Båtägaren har rätt att använda bryggplatsen för egen båt under tiden 1/5 -10/10. Överflyttning till annan bryggplats skall ske om MMS begär det.

 2. MMS äger rätt att efter sistnämnda datum, om inte överenskommelse om förlängning träffats, på båtägarens risk och bekostnad flytta båten till ledig plats nedströms Mjörnvallsbron.

 3. Överlåtelse av nyttjanderätten till bryggplatsen under en säsong, till annan person, skall ske via MMS. Andrahands uthyrning medges endast ett år. Vid andrahandsuthyrning debiteras en extra administrationsavgift på 800 kr.

 4. Det åligger båtägaren att väl vårda och vara aktsam vid användandet av hamnanläggningarna samt medverka till ordning och snygghet inom hamnområdet. Röjning av vass skall skötas av respektive bryggplatsinnehavare.

 5. Det åligger båtägaren att se till att båten är förtöjd på betryggande sätt. Fendringen mot intilliggande båtar skall vara fullgod. Förtöjning bör ske med två linor i fören och två mot stolparna akterut. Fören skall peka med fören mot numret på bryggplatsen.
  Båten skall läggas diagonalt mot bryggan för att underlätta avrinning av skräp som följer med åvattnet.

 6. Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten skall båtägaren omedelbart ordna med upptagning eller länsning. Om detta inte sker blir båtägaren debiterad alla kostnader som uppstår, så som bärgning och miljöavgifter mm.

 7. MMS fritar sig från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båt och utrustning på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.

 8. Båtägare skall omedelbart till MMS anmäla förändring av adress, telefonnummer, e-postadress mm och vid båtbyte. Vid Båtbyte Skall man kontakta bryggansvarig omgående för eventuell ny plats. MMS garanterar inte ny plats utan det sker om och när det finns en som passar.

 9. Det är inte tillåtet, pga. rötrisken, att fästa mattor el dyl. på bryggor eller stolpar. Fasta anordningar av något slag får inte fästas vid/på bryggorna.

 10. Förtöjda båtar kan skadas av vågsvall. Maxfarten är därför 5 knop i Säveån. Man måste kolla så att man inte river upp för mycket svall bakom sin egen båt.

 11. När man hyr en bryggplats är man ansvarig för vakten under hela säsongen. Vid 2 hands uthyrning är ordinarie bryggplats innehavare ansvarig för vakten om inte MMS lyckas att hyra ut platsen i 2 hand. Den som inte fullgjort sin vakt de åtagit sig under den gångna säsongen mister sin bryggplats. När man går vakt så får man inte dricka alkoholhaltiga drycker.

 12. Båtägaren ansvarar själv för uppkommen skada på bryggor/stolpar eller andra båtar. Båten skall ha gällande ansvarsförsäkring.

 13. MMS kan ej ta ansvar för höjningar eller sänkningar av vattenståndet i Säveån som kan medföra att bryggplats inte går att använda. Om tilldelad bryggplats accepterats av brukaren återbetalas ej bryggplatsavgiften om vattenförhållandena senare under säsongen medför att platsen inte går att använda.

 14. Bryggplats får inte vara outnyttjad. Om bryggplats efter den 16 Juni befinnes outnyttjad, och att den ej är anmäld till bryggplatsansvarig som disponibel för andrahandsuthyrning, förverkas platsrätten med omedelbar verkan. Vaktansvarig kontrollerar utnyttjandet.

 15. Överträdelse av dessa regler medför att rätten till bryggplats upphör med omedelbar verkan.

 16. Observera att efter sjösättning skall all båttäckningsmaterial inkl. pressningshus plockas ner. Pallvirke skall läggas på båtvagn eller enligt hamnpersonalens anvisningar.

 17. Bryggplatsavgift innefattar inte medlemskap i MMS. Hör gärna av er till MMS kansli om ni vill bli medlem.